بقر

حــــمــــار هــــربــــ مــــن لــــيــــبــــيــــا وصــــل الــــمــــغرب
وقــــفــــوه ســــألــــوه لــــيــــه بــــتــــجــــرى ؟ !
قــــال وهــــو متعب: الــــقــــذافــــي امــــر بــــذبــــح كــــل
الــــــــبــــقــــر.
قــــالــــو بــــس انــــت حــــمــــار مــــش بــــقــــرة
...............قــــال : تــــعــــالــــو فــــهــــمــــوه

CONVERSATION

0 comments: